Algemene Voorwaarden
Wireless Services B.V.

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden van Wireless Services B.V., ontwikkelaar van het Eazy platform, gevestigd en kantoorhoudende aan de Newtonlaan 115 te Utrecht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Wireless Services B.V. en op iedere Overeenkomst met Wireless Services B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieder: Wireless Services B.V., gevestigd aan de Newtonlaan 115 te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer: 30152075.
 2. Account: account van Opdrachtgever zoals te ontsluiten via de website van Aanbieder.
 3. Klant: de natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met Aanbieder een Overeenkomst is aangegaan.
 4. Dienst(en): de specifieke dienst die Aanbieder met de Klant overeenkomt, beschreven in de Offerte of Overeenkomst(en) zoals maar niet beperkt tot het verzenden, ontvangen en doorsturen van (tekst)berichten via SMS, WhatsApp of andere berichtendiensten.
 5. Intellectuele Rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede en rechten op knowhow.
 6. Offerte: aanbod van Aanbieder per mail of per post tot het leveren van een Dienst of Diensten. In het aanbod wordt in ieder geval beschreven wat bij de Dienst inbegrepen is en welke vergoeding de Klant bij aanvaarding van het aanbod verschuldigd zal zijn.
 7. Overeenkomst: de afspraken tussen Aanbieder en Klant die onder andere (maar niet uitsluitend) voortvloeien uit de Offerte(s) en op grond waarvan de Dienst geleverd wordt.
 8. Partij/Partijen: Klant en Aanbieder afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk.
 9. Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon.
 10. Schriftelijk: Onder ‘Schriftelijk’ valt naast beschreven papier ook e-mail, communicatie via het Account en communicatie per fax, mits de integriteit van het bericht en de identiteit van de ontvanger voldoende vaststaat.
 11. SLA: een Service Level Agreement zoals overeen te komen of gekomen tussen Klant en Aanbieder ten behoeve van de Dienst en waarin specifieke niveaus van dienstverlening zijn uitgewerkt.
 12. Werken: de door Aanbieder ontwikkelde werken zoals websites, applicaties, lay-outs, databestanden, software, documentatie, rapporten, analyses, teksten, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen.

 

Artikel 2: Offertes & aanbiedingen

 1. Offertes mogen door Aanbieder per e-mail worden toegezonden aan Klant en Klant is gerechtigd om per e-mail akkoord te geven op Offertes van Aanbieder.
 2. Offertes of andere aanbiedingen van Aanbieder zijn vrijblijvend en blijven uiterlijk tot 30 dagen na de datum, zoals vermeld op de Offerte, geldig. Voor andere aanbiedingen geldt dat deze geldig blijven tot uiterlijk 30 dagen na de datum waarop het betreffende aanbod is gedaan.
 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Aanbieder niet gebonden aan een, door een potentiele Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Aanbieder.
 4. Enige door Aanbieder kenbaar gemaakte levertijden of andere termijnen voor prestaties aan de zijde van Aanbieder zijn slechts indicatief. Overschrijding van de voornoemde levertijden of termijnen geeft een (potentiële) Klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 5. Enige door Aanbieder kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 6. Aanbieder kan niet een Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 3: Overeenkomsten & rangorde

 1. Overeenkomsten tussen Aanbieder en Klant komen slechts tot stand wanneer de Klant akkoord gaat met een Offerte, Overeenkomst of ander aanbod van Aanbieder.
 2. Overeenkomst komen tot stand voor de duur zoals beschreven in de Overeenkomst, bijbehorende Offerte of ander aanbod van Aanbieder. Bij gebreke hiervan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt de duur van Overeenkomsten met een bepaalde duur steeds stilzwijgend verlengd met de duur van 12 kalendermaanden tenzij een der Partijen tenminste drie kalendermaanden tegen het einde van de Overeenkomst Schriftelijk opzegt.
 4. Een Overeenkomst kan slechts met instemming van beide Partijen Schriftelijk gewijzigd worden.
 5. Ieder der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien en zodra:
  1. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
  2. de andere Partij surseance van betaling is verleend;
  3. één der Partijen is ontbonden of geliquideerd.
 6. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van alle met de betreffende Klant gesloten Overeenkomsten op te schorten of te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Aanbieder op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
 7. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
 8. de bewerkersovereenkomst;
 9. de SLA;
 10. de Overeenkomst;
 11. deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Account

 1. Indien de Klant over een Account dient te beschikken om gebruik te kunnen maken van de Diensten, zal Aanbieder aan Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Klant toegang het Account waarmee Klant de Diensten kan beheren, een en ander binnen door Aanbieder gestelde grenzen.
 2. Zonder toestemming van Aanbieder is het Klant verboden de door Aanbieder verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig instellen en bewaren van wachtwoorden en gebruikersnamen en stelt Aanbieder onverwijld op de hoogte wanneer sprake is van verlies van gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Aanbieder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden bij Klant.
 3. Aanbieder is gerechtigd om de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van Klant te wijzigen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Diensten van Aanbieder.

 

Artikel 5: Misbruik & oneigenlijk gebruik

 1. Klant garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht. Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Aanbieder mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.
 2. Klant onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat:
  1. smadelijke, lasterlijke, beledigende, racistische, discriminerende of haatzaaiende informatie bevat,
  2. kinderpornografie of bestialiteit betreft,
  3. inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrechten, of anderszins onrechtmatig is jegens rechthebbenden,
  4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van Persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie,
  5. hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat, waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
  6. overlast of storingen kan veroorzaken bij andere Klanten van Aanbieder of andere internetgebruikers,
  7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 3. Indien Aanbieder een vermoeden krijgt dat de voorwaarden uit de vorige leden van dit artikel worden overtreden, is Aanbieder gerechtigd alle redelijke maatregelen te nemen om aan deze overtreding een einde te maken. Aanbieder zal Klant hierover zo snel mogelijk informeren en haar waar mogelijk betrekken in de te nemen maatregelen. Aanbieder is echter nimmer een schadevergoeding verschuldigd voor schade als gevolg van dergelijke maatregelen.
 4. Aanbieder is gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde met een juridische claim, mits de juistheid van de claim in redelijkheid vaststaat. Voorts is Aanbieder gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
 5. Aanbieder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt door een ingrijpen van Aanbieder in het kader van een melding door een derde, ook niet wanneer de melding onterecht blijkt.

 

Artikel 6: Resellers

 1. Klant is enkel gerechtigd om de Diensten van Aanbieder, al dan niet onder haar eigen naam, door te verkopen, indien Klant hiervoor Schriftelijke toestemming heeft verkregen van Aanbieder.
 2. Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan geschiedt dit voor rekening en risico van Klant. Tevens is Klant niet gerechtigd om voor of namens Aanbieder overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij Aanbieder mag vertegenwoordigen.
 3. Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan dient Klant haar klanten wezenlijk dezelfde verplichtingen op te leggen als Aanbieder aan de Klant oplegt.
 4. Indien klanten van Klant niet of niet tijdig betalen, dan ontslaat dit Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens Aanbieder.
 5. Indien Klant Diensten doorverkoopt, dan blijft Klant te allen tijde volledig aansprakelijk voor al hetgeen haar klanten doen of nalaten via de Diensten.
 6. Indien een Overeenkomst ten einde komt wegens een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van de Klant, zal Klant haar klanten inlichten dat zij voortaan bij Aanbieder terecht kunnen voor de Diensten.
 7. Tenzij anders is overeengekomen, is Aanbieder gerechtigd om met eventuele klanten van Klant te communiceren, dan wel om aan dergelijke klanten een aanbod te doen of Diensten te leveren.

 

Artikel 7: Gebruiksrecht, intellectuele eigendom en data

 1. Aanbieder of haar toeleveranciers of partners zijn rechthebbende van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) de Dienst. Klant verkrijgt enkel de gebruiksrechten die haar in dit artikel en/of bij Overeenkomst worden toegekend.
 2. Klant verkrijgt van Aanbieder een niet-overdraagbaar gebruiksrecht om van de Dienst gebruik te maken voor de duur van de Overeenkomst, ten behoeve van de Intellectuele Rechten welke rusten op (onderdelen van) de Dienst.
 3. Reverse engineering van (enig onderdeel van) de Dienst is niet toegestaan.
 4. Klant is rechthebbende, voor zover van toepassing, van de Intellectuele Rechten welke rusten op door hem of haar opgestelde berichten of andere verzonden informatie via de Dienst.
 5. Aanbieder verkrijgt van Klant een onbeperkte licentie om alle door Klant via de systemen van Aanbieder verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Aanbieder geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Aanbieder.
 6. Aanbieder is gerechtigd om een eventuele handelsnaam, woordmerk (merknaam) of beeldmerk (bedrijfslogo) op te nemen in het openbare klantportfolio van Aanbieder.

 

Artikel 8: Het verzenden en ontvangen van berichten

 1. Via de Diensten van Aanbieder kunnen berichten worden verzonden, waaronder via SMS en WhatsApp. Elk te verzenden bericht moet een bestaand en geautoriseerd mobiel nummer bevatten dat toebehoort aan de Klant of iemand die toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn of haar mobiele nummer. Aanbieder is gerechtigd om berichten niet af te leveren indien er sprake is van onvoldoende afzenderinformatie.
 2. Klant erkent dat het afleveren en ontvangen van berichten afhankelijk is van telecommunicatiebedrijven, mobiele netwerk operators, internet service providers, cross-platform instant messaging aanbieders, eventuele andere derden en de geldigheid van het (mobiele) nummer van de ontvanger(s).
 3. Aanbieder zal zich inspannen om berichten van Klant zo snel mogelijk af te leveren, maar kan geen specifieke maximum aflevertijd garanderen. Voor WhatsApp berichten geldt uitdrukkelijk dat het succesvol afleveren of ontvangen van deze berichten niet gegarandeerd kan worden nu WhatsApp haar software met regelmaat aanpast wat een koppeling met de Diensten kan verstoren.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Aanbieder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Aanbieder, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Aanbieder worden verstrekt.
 6. Om de (bepaalde) Diensten te kunnen leveren, zal Klant op verzoek van Aanbieder een SIM kaart aanleveren.
 7. Een door Klant aangeleverde SIM kaart zal door Aanbieder enkel gebruikt worden om de Dienst te leveren.
 8. Aanbieder zal zich inspannen om ontvangen berichten, die doorgestuurd dienen te worden naar de Klant, te vergezellen van het telefoonnummer waarvan het bericht afkomstig is en om de inhoud van het betreffende bericht verder niet aan te tasten of te wijzigen.

 

Artikel 9: Ingekochte SMS berichten

 1. SMS berichten, welke door Aanbieder ten behoeve van Klant zijn verzonden, worden door Aanbieder afgetrokken van het door Klant ingekochte aantal te verzenden SMS berichten.
 2. Omdat Aanbieder de aflevering van SMS berichten niet kan garanderen vanwege haar afhankelijkheid van derden, betaalt Aanbieder eventuele niet-afgeleverde berichten niet terug aan Klant.
 3. Door Klant ingekochte SMS berichten zullen niet door Aanbieder worden terugbetaald. Indien het Account van de Klant niet ingelogd is geweest gedurende de laatste 12 maanden of meer, of wanneer de Overeenkomst is beëindigd, zal het tegoed aan SMS berichten van de Klant op nul worden gezet zonder voorafgaande mededeling aan de Klant.
 4. Aanbieder zal geen SMS berichten verzenden indien het berichten tegoed van de Klant op is.

 

Artikel 10: Beschikbaarheid en ondersteuning

 1. Aanbieder zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties, tenzij Klant een SLA heeft afgenomen die dergelijke toezeggingen bevat.
 2. Wanneer dit nodig is ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst(en), heeft Aanbieder het recht om haar systemen, inclusief haar website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen. Aanbieder zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 3. Aanbieder heeft het recht om haar systemen, inclusief haar website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Aanbieder zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing.
 4. Aanbieder zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 5. Aanbieder zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Aanbieder is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Aanbieder is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst(en) niet ten goede komt.
 6. Enige in een SLA opgenomen compensatiebeding op grond waarvan Klant aanspraak kan maken op een vergoeding indien Aanbieder niet presteert zoals overeengekomen, moet beschouwd worden als boetebeding zoals beschreven in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (titel 1, afdeling 9, paragraaf 4).
 7. Storingen kunnen gemeld worden door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat vermeld staat op de website van Aanbieder. Storingen kunnen ook gemeld worden via het algemene telefoonnummer, zoals vermeld op de website van Aanbieder.

 

Artikel 11: Privacy

 1. In sommige gevallen worden berichten zonder encryptie verzonden, dit is afhankelijk van gebruikte applicatie of methode van verzending. Klant is ervan op de hoogte dat het onderscheppen en inzien van deze berichten mogelijk is.
 2. Aanbieder is gerechtigd om gehoor te geven aan een bevoegd gegeven last tot aftappen. Voor enige gevolgen hiervan, waaronder enige schade die Klant lijdt door het voornoemde aftappen, is Aanbieder niet aansprakelijk.
 3. Verzonden, ontvangen en doorgestuurde berichten, alsmede aanvullende gegevens omtrent deze berichten worden door Aanbieder bewaard voor een periode van drie tot zes maanden.
 4. De Klant geeft Aanbieder toestemming om zijn of haar (persoons)gegevens op te nemen in de klantenregistratie van Aanbieder. Aanbieder is gerechtigd om deze klantenregistratie te gebruiken voor administratieve en service gerichte doeleinden, waaronder het informeren over nieuwe functionaliteiten in de Dienst.
 5. Voor zover er door Klant verzamelde Persoonsgegevens verwerkt worden bij het gebruik en/of de uitvoering van de Dienst en/of van de Overeenkomst, dan zullen Partijen hun rechten en plichten omtrent deze verwerking van Persoonsgegevens nader regelen in een bewerkersovereenkomst.

 

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Deze plicht tot strikt geheimhouding geldt voor de looptijd van de Overeenkomst en tot twee jaar na het ten einde komen van de Overeenkomst.
 3. Aanbieder is gerechtigd aan derden te tonen dat zij Diensten levert aan Klant teneinde haar Diensten te promoten.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Aanbieder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Aanbieder ter zake uitkeert.
 2. Indien de verzekeraar van Aanbieder niet of slechts beperkt uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Aanbieder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat Klant aan Aanbieder heeft betaald in de maand voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
 3. Buiten de in de voorgaande leden genoemde gevallen, rust op Aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Aanbieder is expliciet niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie Artikel 14).
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Aanbieder meldt.
 6. Klant vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het gebruik van de Diensten door de Klant of door derden wiens gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend.
 7. De in deze algemene voorwaarden beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aanbieder.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (zoals SYN flood, DoS of DDoS-attacks), stroomstoringen en gevallen waarin Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Aanbieder kan worden gevergd, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst te beëindigen wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 15: Vergoeding en betaling

 1. Voor het leveren van de Diensten dient Klant een vergoeding of vergoedingen te betalen aan Aanbieder.
 2. De voornoemde vergoeding(en) worden nader gespecificeerd in de Offerte en/of Overeenkomst.
 3. Facturen worden elektronisch toegezonden. Klant stemt in met deze wijze van factureren.
 4. Een factuur dient binnen 14 kalenderdagen betaald te worden, gerekend vanaf de factuurdatum.
 5. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Aanbieder gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen, eerst na verloop van drie maanden vanaf het moment waarop de Overeenkomst is aangegaan. Aanbieder zal Klant ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.
 6. Na het verstrijken van de in lid genoemde betalingstermijn is de Klant, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
 7. Indien een door Klant verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Aanbieder.
 8. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 9. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 10. Aanbieder is steeds gerechtigd, alvorens de Overeenkomst uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat de Klant voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen.
 11. Aanbieder is gerechtigd bedragen die zij van Klant te vorderen heeft te verrekenen. Klant is nimmer gerechtigd bedragen van Aanbieder te verrekenen.
 12. Klant kan de betaling van facturen in geen geval opschorten.
 13. Indien Klant meerdere Diensten afneemt en de betaling van een enkele Dienst niet binnen de betalingstermijn voldoet, zijn de vorderingen ten aanzien van de andere afgenomen Diensten direct opeisbaar. Bovendien is het Aanbieder toegestaan ook de andere Diensten op te schorten of de Overeenkomsten te beëindigen, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

 

Artikel 16: Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Aanbieder behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving aan Klant.
 3. Indien Klant een wijziging van deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen tegen deze datum.
 4. Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Bij voornoemde wijzigingen is Aanbieder niet verplicht om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel.

 

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
 3. De door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en logbestanden, bijvoorbeeld over het aantal ingekochte en verzonden berichten, gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 4. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 5. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het arrondissement waar Aanbieder gevestigd is.
Go to top